ZŠ a MŠ Brzkov

Školní družina

Naše školní družina je velmi důležitou součástí školy.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí.

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými  cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žáků. Činnost probíhá pouze ve dnech školního vyučování. Činnost během dne je rozmanitá.

Odpočinková činnost

Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují ráno (pro žáky, kteří brzy vstávají), po obědě, ale také během dne dle potřeby. Tuto funkci mohou plnit klidové hry i jiné zájmové činnosti (poslech, čtení, malování…).

Rekreační činnost

Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažují zde zejména aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po soustředění po vyučování.

Příprava na vyučování

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD. Zábavnou formou dochází k procvičování učiva pomocí didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi.

Zájmové činnosti

Zájmové činnosti rozvíjí osobnost žáka. Umožňují seberealizaci, popř. kompenzují školní neúspěch a rozvíjí další pohybové dovednosti a poznání. Mohou být zařazeny jako kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Zájmová činnost může být:

  • Rukodělná – rozvíjí manuální dovednosti, seznamuje s různými pracovními postupy, využívá různé materiály (papír, dřevo, kov, plast…)
  • Přírodovědná – seznamuje se základy přírodních věd, vytváří cit k životnímu prostředí a pokládá základy k jeho ochraně
  • Esteticko-výchovná – aktivně formuje vztah žáků k estetickým hodnotám, rozvíjí kreativitu, podporuje emocionální složku osobnosti
  • Sportovní – tělovýchovnými činnostmi přispívá k vytváření rovnováhy mezi duševním a tělesným zatížením, rozvíjí fyzickou zdatnost, radost z pohybu a vede žáky ke zdravé soutěživosti
  • Sebeobslužná – upevňuje návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, poděkování, vytváření kamarádských vztahů

Veřejně prospěšná činnost

Veřejně prospěšná činnost spočívá ve vedení žáků k dobrovolné práci ve prospěch druhých lidí, jednotlivců či sociálních skupin (ochrana a tvorba životního prostředí, pomoc slabším, starším a nemocným osobám, kulturní a osvětové činnosti…). Tyto aktivity formují kladné charakterové vlastnosti a podněcují žádoucí sociální vztahy žáků.

Činnost ŠD je realizována v různých časových intervalech a časových obdobích.

Jednotlivé druhy činnosti mohou být realizovány jako:

  • Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání.
  • Příležitostná činnost – není součástí pravidelné týdenní skladby zaměstnání (společenské akce, besídky, výlety, projekty…).
  • Spontánní činnost – je každodenní průběžná individuální činnost žáků.

 

Provozní doba naší školní družiny je denně od 6.00 do 7.30 hodin a od 11.30 do 15.30 hodin.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru