ZŠ a MŠ Brzkov

Mateřská škola

Mateřská škola leží v krásném prostředí, které je ideálním místem pro hravé, sportovní i poučné vycházky dětí. Poloha obce uprostřed přírody přímo vybízí ke spojení s environmentální výchovou. Naším cílem je obohatit dětský svět o nové poznatky o přírodě živé i neživé, dále z oblasti ekologie, vést děti ke zdravému způsobu života, využívat výukových programů s ekologickou tématikou i navázat spolupráci se organizacemi se ekologickým zaměřením. 

Mateřská škola má kapacitu 20 dětí (od 1. 9. 2020). 

Mateřská škola je dvoutřídní s dětmi od 2 do 6 let. Budova MŠ má dvě části, ve kterých se nachází dvě třídy. Prostory mateřské školy jsou vyhovující, mají jídelnu, umývárnu s WC a šatnu. Třídy umožňují dětem využívat širokou nabídku vzdělávacích i odpočinkových činností a odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům. Mateřská škola má vypracován svůj vlastní ŠVP pro předškolní vzdělávání Veselá školka, který odpovídá podmínkám zařízení. Je zaměřen na celkový rozvoj dětí, ochranu životního prostředí a přírody, ekologii, na udržitelné spojení přírody a techniky. Prostřednictvím pohádek, her a všech dějů v přírodě a společnosti vytváříme vztah ke všemu živému a rozvíjíme úctu k životu ve všech jeho formách. Školní zahrada MŠ je vybavena pískovištěm, altánkem – letní třídou. Zahradní domek slouží jako sklad hraček a nářadí na zahradu. K dispozici je nedaleké obecní hřiště. Budova školy je jednopatrová a postarší, ale v udržovaném stavu, částečně rekonstruovaná s nově přistavenými prostory pro sociální zázemí, prostory jsou čisté, pěkné po estetické stránce, výzdoba je dílem žáků a učitelů. Mateřská škola je jedinou mateřskou školou. 

Strava je dovážena ze školní stravovny MŠ Varhánkova z Polné. Svačiny jsou připravovány v kuchyňce v MŠ. V jídelníčku jsou zveřejňovány informace o alergenech přítomných ve stravě. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava podle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Dáváme přednost neslazeným nápojům, zejména vodě. Děti se při jídle a pití zčásti samy obsluhují. Na jídlo mají dostatek času, pomalejší mohou jíst déle. Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je k tomu, aby vše ochutnaly. Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s menší potřebou spánku nabízíme po odpočinku jiný klidový program. Dospělí v MŠ se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.  

Všichni dospělí usilují o spokojenost a pocit bezpečí dítěte. Zaměřujeme se na pozitivní hodnocení chování a výsledků práce dítěte, na podporu sebedůvěry, komunikace. Děti mají dostatečnou nabídku podnětů, prostor ve třídě je přizpůsoben i k relaxaci. Učitelky jsou pro dítě partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě poznávání. Respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Uvědomují si vývojové a individuální zvláštnosti dětí a přizpůsobujeme činnosti podle jejich schopností. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, aby se mohlo reagovat na neplánované situace. Dětem dáváme dostatečný prostor pro pohyb jak ve třídě, tak venku. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Ven se chodí za každého počasí mimo extrémní klimatické změny. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, zpočátku (v době adaptace) mohou navštěvovat se svým rodičem. Umožňujeme zkrácenou dobu pobytu v MŠ podle individuálních potřeb dítěte. Nezařazujeme nezdravé soutěžení dětí, děti zásadně nesrovnáváme. V kolektivu mají všechny děti rovnocenné postavení. 

Vedeme děti k samostatnosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci. Děti mají dostatečnou nabídku podnětů. Převažuje pozitivní hodnocení. Třídy jsou věkově smíšené. Užíváme jazyka popisného tak, aby si dítě utvářelo svůj názor (sebepojetí) na základě sebeuvědomění, aby bylo schopno znát svou cenu. Děti by se měli cítit v prostředí pracoviště dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Všichni dospělí usilují o spokojenost a pocit bezpečí dítěte. Zaměřujeme se na pozitivní hodnocení chování a výsledků práce dítěte, na podporu sebedůvěry, komunikace. 

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponechání co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru